راهنمای استفاده از تسهیلات بیمه ای

نحوه پذيرش مراجعين با دفترچه تامين اجتماعی

برای انجام آزمایشات آلبینیسم، کیستیک فیبروز، تالاسمی، دوشن، فراژیل X ملکولی، کانکسین،هموفیلی و SMA لازم است نسخه بیماران توسط اداره تامین اجتماعی تایید شود.

جهت تایید نسخ مدارک پزشکی بیمار و در بعضی موارد حضور خود بیمار ضروری است.

سایر مدارک مورد نياز :

  • دو برگ کپی از صفحه اول دفترچه بيمه
  • يک برگ کپی از نسخه

نحوه پذیرش بیماران با بیمه خدمات درمانی

برای پذیرش بیماران با دفترچه خدمات درمانی لازم است درخواست آزمایش توسط متخصص زنان، اطفال، داخلی، ژنتیک یا سایر فوق تخصص‌ها در دفترچه معتبر خود فرد نوشته شده باشد. تاریخ نسخه باید مربوط به همان ماه مراجعه باشد.

انجام کلیه آزمایشات ژنتیکی با دفترچه بیمه خدمات درمانی نیاز به تایید سازمان بیمه خدمات درمانی دارد.

جهت تایید نسخ، مدارک پزشکی بیمار و در مواردی حضور خود بیمار ضروری است.

سایر مدارک مورد نیاز:

يک برگ کپی از نسخه

دو برگ کپی از صفحه اول دفترچه

نحوه پذیرش بیماران با نیروهای مسلح

برای پذیرش بیماران با نیروهای مسلح لازم است درخواست آزمایش توسط پزشک متخصص در دفترچه معتبر خود فرد نوشته شده باشد. تاریخ نسخه باید مربوط به همان ماه مراجعه باشد.

انجام کلیه آزمایشات ژنتیکی با دفترچه نیروهای مسلح نیاز به تایید سازمان بیمه نیروهای مسلح دارد.

جهت تایید نسخ مدارک پزشکی بیمار و در مواردی حضور خود بیمار ضروری است.